Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2 DEFENICJE

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

§. 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 12. REKLAMACJE

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepakord.pl dostępnego pod adresem https://sklepakord.pl/.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Sklepakord.pl jest Damian Janas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "AKORD" Damian Janas z adresem głównego miejsca wykonywania działalności przy ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice, posiadający NIP5761371787.

 3. Kupujący może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@sklepakord.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 62 597 60 99. oraz faxem 62 597 60 98 w godz. 7:00 – 17:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

 

§. 2 DEFENICJE

 

 1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Sklepakord.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 2. Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).

 4. Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności z Właścicielem Sklepu) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep – Sklep Internetowy Sklepakord.pl dostępny pod adresem internetowym https://sklepakord.pl/.

 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Moje Konto” – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Sklepakord.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklepakord.pl.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”.

 4. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Usługobiorca podając adres e-mail i hasło.

 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

  1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  2. ączoną obsługę Java Script,

  3. Aktywny adres e-mail.

 2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Sklepakord.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.

 3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.

 2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.

 3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  3. Numer telefonu.

 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

  1. Firmę,

  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  5. Numer telefonu.

 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.

 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  2. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,

  5. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  7. Podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.

 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Sklepakord.pl.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklepakord.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

  1. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz

  2. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również emailem na adres: biuro@sklepakord.pl Zamówienia można składać także telefonicznie: 62 597 60 99, 62 597 60 94. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze, a w soboty od 9:00 do 13:00. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”

 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

  2. dodania ich do koszyka,

  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

  4. zalogowania do usługi „Moje Konto” w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.

  6. kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

 8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

 9. przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.

 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Sklepakord.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.

 12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 lit. g.

 14. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.

 15. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży przy czym przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez transport własny, firma kurierska, przesyłka pocztowa, odbiór osobisty.

 4. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 5. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

 6. Jeżeli Kupujący, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.

 

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  1. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

  2. przelewem on-line - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

  3. płatnością kartą płatniczą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

  4. przy odbiorze, czyli za pobraniem – gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,

  5. przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy w dniu odbioru.

 2. Dane do przelewu: AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice, (nazwa banku)ING Bank Śląski, nr konta: 95 1050 1171 1000 0023 0039 9132

 3. W przypadku płatności on-line operatorem tego kanału płatności jest Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań Tel. 61 847 52 64, fax 61 642 90 31, www.przelewy24.pl NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

 4. W przypadku płatności kartą płatniczą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 5. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy w AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

 

§. 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@sklepakord.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Zwracany towar należy odesłać na adres: AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Sklepakord.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 4. Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AKORD Damian Janas z siedzibą w Łubnicach przy ul. Ogrodowej 14P, posługujący się adresem e-mail: biuro@sklepakord.pl.

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@sklepakord.pl.

 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcie i wykonania umowy sprzedaży oraz wysyłki newslettera na podstawie zgody lub zawarcia i wykonania na Pani/a żądania umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.

 4. Dane mogą być udostępniane home.pl S.A. i nazwa.pl sp. z o.o. , a także firmą kurierskim (DHL, GLS, InPost, Poczta Polska S.A.) w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

§. 12. REKLAMACJE

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, w szczególności na podstawie przepisów art. 556 i 5561-5563 i nast. Kodeksu cywilnego, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 3. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

  1. Imię i nazwisko,

  2. numer zamówienia,

  3. opis niezgodności towaru z umową,

  4. datę zakupu.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

  1. Imię i nazwisko,

  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,

  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy .

 7. Zastosowanie się do ust. 5 lub 6 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biuro@sklepakord.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 62 597 60 99, listownie pod adresem: AKORD Damian Janas, ul. Ogrodowa 14P, 98-432 Łubnice.

 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 3. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.